C-Peptides-核酸/蛋白合成-试剂-生物在线
C-Peptides

C-Peptides

商家询价

产品名称: C-Peptides

英文名称: C-Peptides

产品编号: 1934-1-1

产品价格: 0

产品产地: 上海

品牌商标: ChinaPeptieds

更新时间: 2024-02-06T14:58:13

使用范围: null

上海强耀生物科技有限公司
  • 联系人 :
  • 地址 : 中国上海市浦东新区川沙路5600弄8号楼
  • 邮编 : 201203
  • 所在区域 : 上海
  • 电话 : 150****2694
  • 传真 : 021-50795728转分机
  • 邮箱 : cps027@chinapeptides.net

C-Peptides

Peptide Name

CAT#

Peptide Sequence

C-Peptide, dog

1934-1-1

Glu-Val-Glu-Asp-Leu-Gln-Val-Arg-Asp-Val-Glu-Leu-Ala-Gly-Ala-Pro-Gly-Glu-Gly-Gly-Leu-Gln-Pro-Leu-Ala-Leu-Glu-Gly-Ala-Leu-Gln

C-Peptide, human

1934-1-2

Glu-Ala-Glu-Asp-Leu-Gln-Val-Gly-Gln-Val-Glu-Leu-Gly-Gly-Gly-Pro-Gly-Ala-Gly-Ser-Leu-Gln-Pro-Leu-Ala-Leu-Glu-Gly-Ser-Leu-Gln

Proinsulin C-Peptide (55-89), human

1934-1-3

Arg-Arg-Glu-Ala-Glu-Asp-Leu-Gln-Val-Gly-Gln-Val-Glu-Leu-Gly-Gly-Gly-Pro-Gly-Ala-Gly-Ser-Leu-Gln-Pro-Leu-Ala-Leu-Glu-Gly-Ser-Leu-Gln-Lys-Arg

Tyr-C-Peptide, dog

1934-1-4

Tyr-Glu-Val-Glu-Asp-Leu-Gln-Val-Arg-Asp-Val-Glu-Leu-Ala-Gly-Ala-Pro-Gly-Glu-Gly-Gly-Leu-Gln-Pro-Leu-Ala-Leu-Glu-Gly-Ala-Leu-Gln

[Tyr0]-C-Peptide, human

1934-1-5

Tyr-Glu-Ala-Glu-Asp-Leu-Gln-Val-Gly-Gln-Val-Glu-Leu-Gly-Gly-Gly-Pro-Gly-Ala-Gly-Ser-Leu-Gln-Pro-Leu-Ala-Leu-Glu-Gly-Ser-Leu-Gln