ß-Amyloids and Related Peptides(ß-淀粉肽及相关肽)-核酸/蛋白合成-试剂-生物在线
ß-Amyloids and Related Peptides(ß-淀粉肽及相关肽)

ß-Amyloids and Related Peptides(ß-淀粉肽及相关肽)

商家询价

产品名称: ß-Amyloids and Related Peptides(ß-淀粉肽及相关肽)

英文名称: ß-Amyloids and Related Peptides

产品编号: 1932-2-1

产品价格: 0

产品产地: 上海

品牌商标: ChinaPeptides

更新时间: 2024-02-06T14:58:13

使用范围: null

上海强耀生物科技有限公司
  • 联系人 :
  • 地址 : 中国上海市浦东新区川沙路5600弄8号楼
  • 邮编 : 201203
  • 所在区域 : 上海
  • 电话 : 150****2694
  • 传真 : 021-50795728转分机
  • 邮箱 : cps027@chinapeptides.net

ß-淀粉肽及相关肽

Peptide Name

CAT#

Peptide Sequence

ß-Amyloid (1-11)

1932-2-1

Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu

ß-Amyloid (1-28)

1932-2-2

Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys

ß-Amyloid (1-38)

1932-2-3

Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly

ß-Amyloid (1-40)

1932-2-4

Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val

ß-Amyloid (10-20)

1932-2-5

Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe

ß-Amyloid (32-35)

1932-2-6

Ile-Gly-Leu-Met

ß-Amyloid (35-25)

1932-2-7

Met-Leu-Gly-Ile-Ile-Ala-Gly-Lys-Asn-Ser-Gly

ß-Amyloid (40-1)

1932-2-8

Val-Val-Gly-Gly-Val-Met-Leu-Gly-Ile-Ile-Ala-Gly-Lys-Asn-Ser-Gly-Val-Asp-Glu-Ala-Phe-Phe-Val-Leu-Lys-Gln-His-His-Val-Glu-Tyr-Gly-Ser-Asp-His-Arg-Phe-Glu-Ala-Asp

ß-Amyloid / A4 Protein Precursor (APP) (96-110), analog

1932-2-9

Ac-Asn-Trp-Cys-Lys-Arg-Gly-Arg-Lys-Gln-Cys-Lys-Thr-His-Pro-His-NH2

ß-Amyloid / A4 Protein Precusor (APP) (319-335)

1932-2-10

Ala-Lys-Glu-Arg-Leu-Glu-Ala-Lys-His-Arg-Glu-Arg-Met-Ser-Gln-Val-Met

ß-Amyloid Peptide (1-42), rat

1932-2-11

Asp-Ala-Glu-Phe-Gly-His-Asp-Ser-Gly-Phe-Glu-Val-Arg-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala

ßAmyloid BRI Peptide (1-34)

1932-2-12

Glp-Ala-Ser-Asn-Cys-Phe-Ala-Ile-Arg-His-Phe-Glu-Asn-Lys-Phe-Ala-Val-Glu-Thr-Leu-Ile-Cys-Ser-Arg-Thr-Val-Lys-Lys-Asn-Ile-Ile-Glu-Glu-Asn

β-Amyloid (1-40), amide

1932-2-13

Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-NH2

β-Amyloid (1-40), rat

1932-2-14

Asp-Ala-Glu-Phe-Gly-His-Asp-Ser-Gly-Phe-Glu-Val-Arg-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val

β-Amyloid (1-42)

1932-2-15

Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala

β-Amyloid (1-43)

1932-2-16

Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala-Thr

β-Amyloid (17-28)

1932-2-17

Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys

β-Amyloid (33-42)

1932-2-18

Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala

(Glp3) b-Amyloid (3-42)

1932-2-19

Glp-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala

Ac-Leu-Pro-Phe-Phe-Asp-NH2

1932-2-20

Ac-Leu-Pro-Phe-Phe-Asp-NH2

Amyloid BRI Precursor277 (89-106)

1932-2-21

Cys-Gly-Ile-Lys-Tyr-Ile-Lys-Asp-Asp-Val-Ile-Leu-Asn-Glu-Pro-Ser-Ala-Asp

Amyloid BRI Protein (1-23)

1932-2-22

Glu-Ala-Ser-Asn-Cys-Phe-Ala-Ile-Arg-His-Phe-Glu-Asn-Lys-Phe-Ala-Val-Glu-Thr-Leu-Ile-Cys-Ser

Amyloid Dan Protein (1-34)

1932-2-23

Glp-Ala-Ser-Asn-Cys-Phe-Ala-Ile-Arg-His-Phe-Glu-Asn-Lys-Phe-Ala-Val-Glu-Thr-Leu-Ile-Cys-Phe-Asn-Leu-Phe-Leu-Asn-Ser-Gln-Glu-Lys-His-Tyr

Amyloid Precursor Frameshift Mutant C-Terminal Peptide

1932-2-24

Arg-Gly-Arg-Thr-Ser-Ser-Lys-Glu-Leu-Ala

Amyloid Precursor N-Terminal Peptide

1932-2-25

His-Met-Asn-Val-Gln-Asn-Gly-Lys-Trp-Asp-Ser-Asp-Pro-Ser-Gly-Thr-Lys-Thr-Cys-Ile

b-Amyloid (10-35), amide

1932-2-26

Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-NH2

b-Amyloid (17-40)

1932-2-27

Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val

b-Amyloid (42-1)

1932-2-28

Ala-Ile-Val-Val-Gly-Gly-Val-Met-Leu-Gly-Ile-Ile-Ala-Gly-Lys-Asn-Ser-Gly-Val-Asp-Glu-Ala-Phe-Phe-Val-Leu-Lys-Gln-His-His-Val-Glu-Tyr-Gly-Ser-Asp-His-Arg-Phe-Glu-Ala-Asp

Beta-Sheet Breaker Peptide iAβ5

1932-2-29

Leu-Pro-Phe-Phe-Asp

Biotinyl- β-Amyloid (1-42)

1932-3-1

Biotinyl-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala

Prion Protein (118-135), human

1932-3-2

Ala-Gly-Ala-Val-Val-Gly-Gly-Leu-Gly-Gly-Tyr-Met-Leu-Gly-Ser-Ala-Met-Ser

[Arg13] b-Amyloid (1-40)

1932-3-3

Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-Arg-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val

[Asp22] b-Amyloid (1-40)

1932-3-4

Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Asp-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val

[Cys] b-Amyloid (1-40)

1932-3-5

Cys-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val

[Gln11] ß-Amyloid (1-16)

1932-3-6

Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Gln-Val-His-His-Gln-Lys

[Gln11] ß-Amyloid (1-28)

1932-3-7

Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Gln-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys

[Gln22] ßAmyloid (1-40)

1932-3-8

Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Gln-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val

[Gln22] b-Amyloid (6-40)

1932-3-9

His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Gln-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val